Závišův kříž

Vzácný relikviář Cisterciáckého opatství Vyšší Brod, který bývá svou hodnotou stavěn naroveň českých korunovačních klenotůZÁVIŠŮV KŘÍŽ – "splendor mysticus" a výzkum hrobky Rožmberků

(Multimediální expozice v gotickém sklepení a Rožmberská oratoř)

Legendární Závišův kříž si můžete prohlédnout  v Cisterciáckém opatství Vyšší Brod. Osudy obou národních kulturních památek jsou spolu nerozlučně spjaty již od 13. století! Ve své „domovině“ byl kříž poprvé po dlouhých desetiletích vystaven u příležitosti konání česko-rakouské Zemské výstavy „Dávné stopy – nové cesty“, která probíhala v roce 2013. Pro stále neutuachjící nebývalý zájem o tuto unikátní památku světového významu a nedozírné hodnoty se vyšebrodští cisterciáci rozhodli, že drahocenný ostatkový kříž budou vystavovat i nadále v roce 2018, v měsícich červenci až září.

Multimediální expozice v gotických sklepeních

Během prohlídky multimediální expozice „Závišův kříž – splendor mysticus (mystická záře)“ se návštěvníci dozví zajímavé informace o významu, osudech a symbolice vyšebrodského křížového relikviáře, jenž bývá stavěn naroveň Českých korunovačních klenotů. Záviš z Falkenštejna daroval cisterciáckým mnichům královský klenot zřejmě také proto, aby nebývalým způsobem zdůraznil význam rodového kláštera Vítkovců, neboť sám pocházel z jejich krumlovské větve. Místo svého věčného odpočinku nalezl Záviš ve vyšebrodském opatství podobně jako další Vítkovci, především Rožmberkové - v blízkosti okázalého relikviáře, v jehož nitru má být uložen ostatek dřeva Kristova Kříže.

Kopie devíti deskových obrazů Mistra Vyšebrodského oltáře,  které můžete spatřit na devíti velkých světelných panelech přímo v gotických sklepeních. Vyšebrodský cyklus patří k nejvýznamnějším památkám evropské gotické malby. Tvoří jej devět deskových obrazů, představujících scény z christologického cyklu - dětství Ježíše Krista, Kristovo utrpení a Zmrvýchvstání. Skupiny vyobrazení zároveň odpovídají nejdůležitějším církevním svátkům. V letech 1345-1350 vznikly tyto malby v dílně Mistra Vyšebrodského oltáře, sídlící pravděpodobně v Praze. Oltář je v majetku vyšebrodského kláštera, ale byl poskynut jako zápůjčka Národní galerii v Praze. Ta jej vystavuje v Anežském klášteře.

Nedestruktivní průzkum rožmberské hrobky přinesl překvapivé výsledky, které shrnuje výstava v dolním patře gotických sklepů. Odtud návštěvníci pokračují v prohlídce do nově zrenovovaného opatského chrámu Nanebevzetí Panny Marie, pod jehož presbytářem se rodová nekropole Rožmberků nachází.

Kříž zvaný Závišův a jeho mystická záře v Rožmberské oratoři

Vzhledem k jedinečné duchovní, materiální a historické hodnotě je originální kříž zvaný Závišův ukazován v tzv. Rožmberské oratoři, nacházející se v nadzemním podlaží klášterního kostela. Ze všech prostor rozlehlého kláštera byla tato shledána způsobilou pro daný účel jako jediná. Do oratoře vystupují návštěvníci v omezeném počtu gotickou věžicí po vřetenovém schodišti za dodržování přísných bezpečnostních opatření. Způsob vystavení symbolu pokory i moci v záměrně prostém, nerušivém interiéru zohledňuje historickou kontinuitu v dimenzi náboženského cítění a neutralizuje tak efekt „pouhého muzejního exponátu“. V tichu Rožmberské oratoře dává koncept vystavení ovšem prostor i čistě historickému či uměnovědnému přístupu. V přízemí kostela je umístěn model Závišova kříže, který si mohou prohlédnout i hosté s omezenou schopností pohybu.

Prohlídky a rezervace

Prohlídka návštěvnického okruhu Závišův kříž – splendor mysticus (mystická záře) a výzkum hrobky Rožmberků trvá cca 45 min. Vzhledem k velkému počtu zájemců o Závišův kříž a vzhledem k tomu, že tento výjimečný relikviář je vystavován pouze v hlavní turistické sezoně, tedy od července do září, doporučujeme provést včasnou rezervaci prohlídky!


Další tipy na výlet